Công tác quản lý trên lĩnh vực Công thương tháng 5 năm 2015

4 Dec by hoangngoclonghcm

Công tác quản lý trên lĩnh vực Công thương tháng 5 năm 2015

Công tác quản lý trên lĩnh vực Công thương tháng 5 năm 2015

Công tác làm việc quản trị bên trên nghành nghề dịch vụ Công thương nghiệp mon 5 năm 2015

1. Tình hình phát hành công nghiệp:  

Lợi ích phát hành công nghiệp mon 5 năm 2015 cho dù là vận hành phát hành của những công ty tỉnh đóng góp bên trên địa phận thị trấn ước đạt 642,063 tỷ việt nam đồng (theo giá bán gốc 2010), tăng 1,2% đối với mon trước và tăng 58,04% so sánh cùng thời điểm trước kia. Lũy kế 05 mon thời điểm đầu năm ước đạt 2.587,272 tỷ việt nam đồng (theo giá bán gốc 2010) tăng 71,44% so sánh cùng thời điểm trước kia.

2. Thương nghiệp:

Tổng nấc kinh doanh nhỏ sản phẩm & hàng hóa và tổng doanh thu qua màng lưới những chợ vào mon 5 năm  2015 ước thực hiện tại là 23,758 tỷ việt nam đồng, vào đấy chợ thị xã Cần thiết Giuộc 19,370 tỷ việt nam đồng, đối với cùng thời điểm trước kia tăng 19,06%. Tổng nấc kinh doanh nhỏ sản phẩm & hàng hóa và tổng doanh thu qua màng lưới những chợ lũy kế 5 mon thời điểm đầu năm 2015 ước đạt 112,294 tỷ việt nam đồng, đối với cùng thời điểm trước kia tăng 21,22%.

   Nộp ngân sách bên trên địa phận thị trấn ước thực hiện tại vào mon 05 năm 2015 là 97,605 triệu đồng, đối với cùng thời điểm trước kia tăng 10,73%. Lũy kế vào 05 mon thời điểm đầu năm 2015 ước thực hiện tại 488,029 triệu đồng, đối với cùng thời điểm trước kia tăng 12%.

Kiều Oanh – KTHT​