Giá thị trường từ ngày 30/01/2015 đến ngày 26/02/2015