Sự nỗ lực nỗ lực của từng cá thể, tập thể trực tiếp được BGĐ ghi nhận và khen thưởng đúng lúc.

Tổng kết 6 mon vừa mới đây, ngoài sự đóng góp góp của tổng cộng member #LAIP, xứng đáng ghi nhận xuất hiện kết quả tốt của khối hiện nay ngôi trường OPS, Kho và 2 khen thưởng mang lại cá thể tốt là anh Hồ nước Trúc Phương và chị Lê Thị Ngọc Bích về những đóng góp góp của anh ý chị vào sự tăng trưởng của Cảng Quốc Tế Long An.

Rất rất mong Anh/Chị tiếp tục lưu giữ vững vàng được phong thái và nối tiếp đạt được rất nhiều kết quả sống những mon tiếp sau.??

#CangQuocTeLongAn#LongAnPort

Nhân viên cấp dưới tốt  – Anh Hồ nước Trúc Phương – Chức vụ Quyền Trực ban khai quật
Nhân viên cấp dưới tốt  – Chị Lê Thị Ngọc Bích – Chức vụ Trưởng group Kiểm tra người mua